چشم انداز

من عکاس طبیعت نیستم ولی چه کنیم که خداوند اینقدر نعمت و زیبایی اطراف دیارمون قرار داده ناخودآگاه چند فریمی زیبایهاش و ثبت می کنیم .

به قدری دلم برای این مناظر تنگ شده که لحظه شماری می کنم واسه دیدنشون . بین گرگان و کردکوی (مزارع اطراف روستای نامن )

شمال ایران

Landscape For Me

I’m not a nature photographer, but how much grace and beauty that God placed around us, we will register it subconsciously by a beautiful frame.

So I miss the sights of the moment I see you. Between Gorgan and Kordkoy (farms around the village Naman)

north of IRAN

3

Pictures